cover
cover
cover

הסכום שהושג

1,260,098
%
היעד: 1,200,000 
יעד בונוס 100,000 
00 00 00 שניות דקות שעות
לסיום ההתרמה
היעד הושג. ניתן עדיין לתרום ללא הכפלה.

תורמים

Smiley face

הכרעה לדורות
דורות של עמלי תורה, תלויים בהכרעתך! גורלה של ישיבת שערי דעה אשר מייצרת לגיונות של בני תורה ספרדים עומד בכף המאזנים. עלות השלמת בניין הישיבה החדש הקריטי להמשך שגשוגה, עומד על 1800000 ש"ח.
במגבית הסטורית זו יש לכל אחד כח אדיר - כל 100 ש"ח שווה 150 ש"ח!...
בכ"ט ו-ל' אדר א' יופל הפור!
כל אחד מכריע.
****
בשנת תשס"ח הונחה אבן הפינה לישיבת שערי דעה שהפכה מאז לבית היוצר לתורה, תפילה ויראת ה'.
קול תורה אדיר מהדהד בין כותלי הישיבה אך מעליו נשמעת זעקה ללא קול.
זעקת עמלי התורה!...
לפני כשלושה חודשים עברה הישיבה למבנה קבע חדש, אך עדיין זקוק המבנה לשיפוצים נרחבים על מנת להעמידו על תילו.
עשרות בוגרים כבר בנו את ביתם אך הישיבה עדיין לא בנתה את ביתה באופן מושלם והתורה הקדושה זועקת!...
לא נעמוד מנגד!
במהלך הכנות הקמפיין ובסייעתא דשמיא מופלאה זכו ראשי הישיבה לתמיכה מצד גורמים עתירי הון שהתחייבו לתת את מחצית הסכום כנגד.
כל 100 ש"ח שיגויסו מהציבור במהלך ימי ההתרמה הם, יתנו 50 ש"ח
נעצור כעת הכל, כי הרגעים הללו הם רגעים של הכרעה!
כולנו יחד, נענים לזעקת עמלי התורה, ובונים בית לישיבת שערי דעה.
"ותבנהו מהרה ותגדל כבודו"
"צדיק גוזר"! הבטחת גדולי ישראל לשותפי התורה: "וכל התורמים יתברכו מן השמים בכל מילי דמיטב"

% 0

% 0

אליה עמר

יעד אישי 3,600
% 0

דוקטור הרב דני כהן הי"ו

% 0

הבה"ח אשואל משה

% 0

הבה"ח אבטה אליהו ינון

% 0

הבה"ח אבטה יונתן פלא יועץ

% 0

הבה"ח אבטה ידידיה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אביטל יהודה

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח אביטל יואל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אהרון שילה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אזולאי אברהם

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אזולאי דוד

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח אטיאס חנוך

יעד אישי 1,000
% 0

הבה"ח אלבז אהרון

% 0

הבה"ח אלוש יוסף חיים

% 0

הבה"ח אלוש אברהם

% 0

הבה"ח אלחנן דוד פנחסוב

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אליה יעקב

% 0

הבה"ח אלעזר אליהו

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אלעזר דוד

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח אלקיים אלחנן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אמזלג יוסף שלום

% 0

הבה"ח אמיתי מרדכי

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אמסלם שמואל נפתלי

יעד אישי 7,000
% 0

הבה"ח אנייסזן

% 0

הבה"ח אסבן יונתן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אסולין מאיר

יעד אישי 10,000
% 0

הבה"ח אריאל אברהם

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח אשואל דוד

% 0

הבה"ח אשואל חיים

% 0

הבה"ח אשכנזי ראובן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח בואנה אליהו

% 0

הבה"ח בואנה בנימין

% 0

הבה"ח בואנה יוסף

% 0

הבה"ח בואנה מלאכי

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח בובי יוסף שלום

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח בובי ידידיה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח בוכריס שראל

יעד אישי 1,000
% 0

הבה"ח בוסקילה דוד יונתן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח ביטון דוד ניסים

% 0

הבה"ח ביטון ישראל מאיר

% 0

הבה"ח ביטון אלעזר

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח ביטון שמעון

% 0

הבה"ח ביטון אברהם יוסף

יעד אישי 1,000
% 0

הבה"ח בן דוד בן ציון

% 0

הבה"ח בן הרוש אשר

% 0

הבה"ח בן הרוש עמרם

% 0

הבה"ח בן זקן אוריאל

% 0

הבה"ח בן זקן משה

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח בן חורין יהונדב

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח בן חמו נהוראי

יעד אישי 1,500
% 0

הבה"ח בן עזרי רפאל

% 0

הבה"ח בן שושן יוסף

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח בר

% 0

הבה"ח בר אדון אוריאל

יעד אישי 3,100
% 0

הבה"ח בר אדון יעקב מאיר

% 0

הבה"ח ברהום דוד

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח ברוך נהוראי

% 0

הבה"ח ברכה יהודה

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח ברכה נתנאל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח גברא דוד

יעד אישי 7,000
% 0

הבה"ח גברא יהודה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח גדסי יוסף

% 0

הבה"ח דאבח יוסף

% 0

הבה"ח דדון נהוראי

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח דהאן בצלאל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח דהאן אברהם

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח דיין דוד

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח דפן ישראל

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח הטשואל יוחנן

% 0

הבה"ח הרוש יעקב ישראל

% 0

הבה"ח הרוש אהרון

% 0

הבה"ח הרוש יהודה

% 0

הבה"ח זאבי דוד

% 0

הבה"ח חבשוש חיים

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח חבשוש שלמה

% 0

הבה"ח חג'בי אברהם

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח חדד אליהו

% 0

הבה"ח חוגי ינאי

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח חזני ישראל

% 0

הבה"ח חמד משה

% 0

הבה"ח חממי יהושוע נחמן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח חסידי יוסף

% 0

הבה"ח חרזי יהודה

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח חרר משה

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח טהרני אהרון רחמים

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח טהרני חיים

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח טולידנו יעקב

% 0

הבה"ח טיירי נועם

% 0

הבה"ח טלקר דוד

יעד אישי 7,200
% 0

הבה"ח טלשיר אהרון

יעד אישי 3,500
% 0

הבה"ח טלשיר חיים

% 0

הבה"ח טרבלסי מיכאל

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח יעקב ישי

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח יפת אלעזר

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח יצחק יוחנן

% 0

הבה"ח יצחקוב יוסף חיים

% 0

הבה"ח יצחקוב ברוך

% 0

הבה"ח יצחקוב ישראל נריה

יעד אישי 2,500
% 0

הבה"ח יקיראל מאיר

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח כברה אביאל

% 0

הבה"ח כהן יוסף חיים

% 0

הבה"ח כהן ניסים צח

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח כהן יאיר

% 0

הבה"ח כהן יוסף

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח כהן אוריאל

% 0

הבה"ח כהן יאיר

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח כהן משה

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח כהן נהוראי

יעד אישי 1,000
% 0

הבה"ח כהן רפאל ניסים

% 0

הבה"ח כהן דוד

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח כהן חננאל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח כהן סקלי דוד

% 0

הבה"ח כהן רפאל צבי

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח לביא בצלאל

% 0

הבה"ח לוגסי אלחנן

יעד אישי 3,200
% 0

הבה"ח לוי אליהו

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח לוי אפרים

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח לוי שמואל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח ליאני רפאל יונה

% 0

הבה"ח לסרי מרדכי

% 0

הבה"ח לסרי אהרון

% 0

הבה"ח מגאר אליה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח מגורי שלמה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח מדר משה נחום

יעד אישי 6,400
% 0

הבה"ח מהצרי מאיר

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח מונסונגו שמואל

יעד אישי 1,300
% 0

הבה"ח מזרחי דוד

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח מיימרן מאיר

% 0

הבה"ח מימרן שלום

% 0

הבה"ח מלייב ניסן

% 0

הבה"ח מלכה אברהם

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח ממן נתן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח ממן משה

% 0

הבה"ח ממן בנימין

יעד אישי 1,000
% 0

הבה"ח מנצור יעקב חיים

% 0

הבה"ח מסורי דניאל

% 0

הבה"ח מסיקה יהושוע

% 0

הבה"ח מסיקה יעקב ישראל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח משה חיים

יעד אישי 1,500
% 0

הבה"ח משולם משה חיים

% 0

הבה"ח נאמן אליהו

יעד אישי 1,200
% 0

הבה"ח נתנזדה שמואל‏‏

% 0

הבה"ח סאל אליהו

% 0

הבה"ח סולימן איתמר

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח סולימנוב יוסף חיים

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח סיאני משה

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח סימן טוב ישראל מאיר

% 0

הבה"ח ספיר שמואל

% 0

הבה"ח סרוסי אורי

% 0

הבה"ח עובדיה אליהו

% 0

הבה"ח עובדיה שלמה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח עוגן אלעד

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח עוגן יוסף חיים

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח עודה עזרא

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח עמאר אליה

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח עמרני ישראל מאיר

% 0

הבה"ח פינחסוב אלחנן דוד

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח פינחסוב יוסף חיים

% 0

הבה"ח פנחסוב מאיר

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח פרץ חיים אלעזר

יעד אישי 1,500
% 0

הבה"ח צדוק יונתן

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח צובלי אליהו

יעד אישי 4,200
% 0

הבה"ח צובלי אבנר חיים

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח צובלי משה

יעד אישי 3,200
% 0

הבה"ח ציון נהוראי

יעד אישי 5,200
% 0

הבה"ח קאפח שלמה

% 0

הבה"ח קדוש מיכאל

יעד אישי 1,000
% 0

הבה"ח קובי אלעזר

% 0

הבה"ח קלזן צבי

יעד אישי 1,500
% 0

הבה"ח קלזן בצלאל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח קרני משה

% 0

הבה"ח קרני יונתן שמואל

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח קרני משה

% 0

הבה"ח קרני דוד שלום

יעד אישי 3,000
% 0

הבה"ח רובין אליהו

% 0

הבה"ח רווח יצחק

% 0

הבה"ח רווח חגי

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח שוהם אביחי

יעד אישי 3,600
% 0

הבה"ח שטרית נהוראי

% 0

הבה"ח שפי יהודה

% 0

הבה"ח שפי יונתן

% 0

הבה"ח שפי יעקב

% 0

הבה"ח שרעבי איתמר

% 0

הבה"ח שרעבי יהודה

יעד אישי 2,000
% 0

הבה"ח שרעבי משה

% 0

הבה"ח שרעבי מלכיאל

% 0

הבה"ח תורגמ'ן בנימין

יעד אישי 3,600
% 0

הגב' דינה חיון

יעד אישי 1,000
% 0

הגב' מזל זמיר

יעד אישי 28,000
% 0

הגב' רבקה כהן תחי'

יעד אישי 15,000
% 0

הרב אליהו סער

יעד אישי 5,200
% 0

הרב ישראל ביטון

יעד אישי 50,000
% 0

הרב משה ביטון

יעד אישי 10,000
% 0

הרב משה יונה

יעד אישי 5,400
% 0

הרב משה כהן

יעד אישי 4,000
% 0

הרב נתנאל בנאי

יעד אישי 3,600
% 0

הרב שמעון כהן

יעד אישי 5,000
% 0

הרב אהרון משה

יעד אישי 10,400
% 0

הרב אליה אליהו

% 0

הרב אלעזר דרור

% 0

הרב אמיתי איתמר

יעד אישי 3,600
% 0

הרב אמסלם אושרי

% 0

הרב אסבן אורי

יעד אישי 5,200
% 0

הרב אסולין ישראל

יעד אישי 50,000
% 0

הרב אריאל איתן

יעד אישי 3,600
% 0

הרב ב

יעד אישי 5,200
% 0

הרב בואנה שמואל

יעד אישי 5,000
% 0

הרב בובי ציון

% 0

הרב בוחניק ברוך

% 0

הרב בוסקילה רחמים

יעד אישי 2,000
% 0

הרב בוסקילה רחמים

% 0

הרב בורכוב יהודה

% 0

הרב בן חמו אהרון

% 0

הרב בן שושן יצחק

יעד אישי 3,600
% 0

הרב ברכה מנחם

יעד אישי 3,600
% 0

הרב ברכה מנחם

יעד אישי 3,600
% 0

הרב גברא אלחנן

יעד אישי 3,600
% 0

הרב דהן אור שלום

יעד אישי 5,200
% 0

הרב דוד ביטון

יעד אישי 50,000
% 0

הרב דפן עובדיה

% 0

הרב הרב מיכאל כהן

יעד אישי 1,500
% 0

הרב חוגי יוסף חיים

% 0

הרב חכמון בנימין

יעד אישי 3,600
% 0

הרב חממי תמיר

יעד אישי 12,000
% 0

הרב טהרני יעקב

יעד אישי 4,000
% 0

הרב יאיר כהן

יעד אישי 2,000
% 0

הרב יהושוע יעקב

יעד אישי 3,600
% 0

הרב יעקב יהונתן

יעד אישי 3,600
% 0

הרב יקיראל אברהם

% 0

הרב ישראל אסולין שליט"א

יעד אישי 50,000
% 0

הרב כהן אוריאל

יעד אישי 3,600
% 0

הרב כהן אוריאל

יעד אישי 3,600
% 0

הרב כהן מיכאל

יעד אישי 1,500
% 0

הרב כהן רחמים

% 0

הרב לוי משה

יעד אישי 2,000
% 0

הרב לוי ברוך

יעד אישי 5,200
% 0

הרב מאיר מזרחי

יעד אישי 3,600
% 0

הרב מגאר הראל

יעד אישי 15,000
% 0

הרב מדר מאיר

% 0

הרב מהצרי

יעד אישי 3,600
% 0

הרב משה יונה

יעד אישי 5,200
% 0

הרב סאל רפאל

% 0

הרב סבג חיים

% 0

הרב סולימן ידידיה

יעד אישי 5,200
% 0

הרב סולימנוב אלעזר

יעד אישי 5,200
% 0

הרב עובדיה שמואל

יעד אישי 1,000
% 0

הרב עוגן תומר

% 0

הרב עודה יוסף חיים

יעד אישי 3,600
% 0

הרב עידן שי

% 0

הרב עמר ניר ניסים

% 0

הרב עמרם מסיקה

יעד אישי 3,276
% 0

הרב פישקין אסף

% 0

הרב פרץ יצחק

יעד אישי 2,000
% 0

הרב צדוק אליהו

% 0

הרב שוהם דורון

יעד אישי 5,200
% 0

הרב שלום ומזל ביטון ומש'

יעד אישי 100,000
% 0

הרב שלומי מזרחי

יעד אישי 3,600
% 0

הרב תורגמן ישי

% 0

הרבנית אם הישיבה תחי'

יעד אישי 5,000
% 0

הרה"ג בועז משה

% 0

הרה"ג הרב אברהם ביטון שליט"א

יעד אישי 11,000
% 0

הרה"ג הרב אברהם בן זקן שליט"א

יעד אישי 5,000
% 0

הרה"ג הרב אליהו מסיקה שליט"א

יעד אישי 30,000
% 0

הרה"ג הרב אשר פרץ שליט"א

יעד אישי 15,000
% 0

הרה"ג הרב יחיאל קלזן שליט"א

יעד אישי 10,000
% 0

הרה"ג הרב רפאל המר שליט"א

יעד אישי 10,000
% 0

הרה"ג הרב שלמה כהן שליט"א

יעד אישי 10,000
% 0

הרה"ג הרב שמול שליט"א

יעד אישי 12,000
% 0

הרה"ג מורינו ראש הישיבה שליט"א

יעד אישי 30,000
% 0

יונתן כהן

יעד אישי 100
% 0

ישראל טיירי

% 0

מנהל הישיבה ומשפחת מזרחי

% 0

משה וצופיה כהן

יעד אישי 55,000
% 0

משפחת בר אדון

% 0

משפחת דוד

יעד אישי 5,200
% 0

משפחת ליאור ורחלי גדי

יעד אישי 2,400
% 0

משפחת סמיה וידידיה - Famille SMIA et ses amis

יעד אישי 420,000
% 0

משפחת שלומי וליאל מזרחי

יעד אישי 3,600
% 0
logo

הורי הבחורים

יעד הקבוצה 247,900
0 %
logo

הרב דוד ביטון

יעד הקבוצה 50,000
0 %
logo

הרב ישראל אסולין

יעד הקבוצה 50,000
0 %
logo

הרב שלום ומזל ביטון

יעד הקבוצה 100,000
0 %
logo

ידידי הישיבה

יעד הקבוצה 135,876
0 %
logo

מורינו המשגיח

יעד הקבוצה 30,000
0 %
logo

מחזור א'

יעד הקבוצה 7,100
0 %
logo

מחזור ב'

יעד הקבוצה 2,000
0 %
logo

מחזור ג'

יעד הקבוצה 10,300
0 %
logo

מחזור ד'

יעד הקבוצה 1,000
0 %
logo

מחזור ה'

יעד הקבוצה 6,600
0 %
logo

מחזור ו'

יעד הקבוצה 31,200
0 %
logo

מחזור ז'

יעד הקבוצה 23,800
0 %
logo

מחזור ח'

יעד הקבוצה 49,100
0 %
logo

משפחת סמיה וידידיה

יעד הקבוצה 420,000
0 %
logo

ראש הישיבה

יעד הקבוצה 30,000
0 %
logo

רבני הישיבה

יעד הקבוצה 93,000
0 %
logo

שיעור א'

יעד הקבוצה 99,200
0 %
logo

שיעור ב'

יעד הקבוצה 82,100
0 %
logo

שיעור ג'

יעד הקבוצה 72,200
0 %

הקדשת חדר שיעורים

150,000

יש לך את האפשרות לרכוש חדר שיעורים בו לומדים ומלמדים , מחנכים ויוצרים את הדור הבא , בזכותך מאות בחורים צעירים יבנו את עולמם ואישיותם . בנתינה של 150.000 ₪. תרכוש לעצמך אלפי שעות של לימוד תורה , וזכויות רבות יתווספו לחשבונך האישי לנצח נצחים .  

הקדשת חלון בבית המדרש

10,000

זו ההזדמנות שלך לפתוח צוהר לשפע ברכה והצלחה. בנתינה של 8000 ש"ח תרכוש חלון לבית המדרש. אל תפספס את חלון ההזדמנות הזה.

תרומת מטר מרובע

8,000

נצח זו מילה שמבטאת דבר תמידי. מטר בבנין בית המדרש הוא דבר תמידי ונצחי, בתרומה של 8000 ₪ אתה זוכה בחלק בבית המדרש באופן תמידי ונצחי. זכית!

הקדשת יחידת ספריה

3,000

ארון הספרים היהודי מלווה כל אדם בכל מקום שם מונחים גמרות השס , ספרי ההלכה , וספרי המוסר זו הזדמנות שלך לתת מקום של כבוד לאותם ספרי קודש , לרכוש להם משכן מפואר בספריה מעוצבת בנתינה של 3000 ₪ . זכות הלימוד תעמוד לך לנצח נצחים.

הקדשת ספסל

2,950

זה המקום ! בו זוכים תלמידי הישיבה לשבת ביישוב הדעת להתפלל וללמוד שעות רבות . שעות אלו יעמדו לזכותך לאורך ימים ושנים – לנצח נצחים , נתינה של 2800 ₪, מזכה בזכות הגדולה - זכית!!!

נציב יום בתאריך שתבחרו

950

תמיד רצית לעשות משהו גדול לע"נ יקיריך ביום האזכרה { יארצייט שלהם } .יש לך עכשיו את ההזדמנות להיות נציב של יום אחד למשך שנים רבות לנצח נצחים , באותו יום מאות בחורים ילמדו ויתפללו לעילוי נשמת יקירך , שם בשמים יודו לך על כל רגע ורגע , והכל בנתינה של 950 ₪ . תוותר על כזו הזדמנות!!!

הקדשת סטנדר

350

פעמים רבות ראית בני תורה לומדים ומתפללים - מתנדנדים ליד הסטנדר ומבקשים בתפילתם את הצלחתם ועליתם בתורה ויראת שמים . יש לך עכשיו את הזכות , בנתינה של 350 ₪ תזכה שמאות בחורים יעמדו עם אותם סטנדרים להתפלל וללמוד – אשריך!!!