cover

הסכום שהושג

22,671 $
%
היעד: 21,000  $
יעד בונוס 5,000  $
00 00 00 00 שניות דקות שעות ימים
היעד הושג. ניתן עדיין לתרום ללא הכפלה.

ספר שלם

$ 12,000

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

פרשה

$ 1,200

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

עמוד

$ 280

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

כתר תורה

$ 6,700

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

מעיל לספר

$ 2,200

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

עצי חיים

$ 4,000

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

פסוק

$ 15

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

אות

$ 5

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

אברהם ויספיש

יעד הסניף 500 $
% 0
0 $

תורמים

Smiley face

החיוך שלו כבש את כולנו

כאבנו את כאבו, הצטערנו בצערו

התפללנו ויחלנו לרפואתו אך משמיים רצו אחרת

או כמו שר׳ יצחק ז״ל היה אומר את זה:

״יש מנהיג שמנהל את העולם בצורה הטובה ביותר״

הכאב איום ונורא, אוי מי יתן לנו תמורתו!

ומתוך הכאב והיגון נתחזק ונכיר טובה בחסד של אמת לר׳ יצחק פקשר האהוב ז״ל

כולנו יחד נרתמים למגבית כתיבת ס״ת לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה

קחו עמוד, פרשה, פסוק ואפילו אות!

הוקירו את זכרו ותשמחו את נשמתו בארץ החיים

האברך ר׳ יצחק ז״ל בן יבדלט״א ר׳ אליהו נחום לא השאיר אחריו זש״ק וספר התורה יוחק לזיכרון לעד

הצטרפו עכשיו למגבית ובוודאי ר׳ יצחק ז״ל יהיה מליץ יושר עבורכם ממרומים

אברהם ויספיש

יעד הסניף 500 $
% 0
0 $
logo

הורי הבחורים

יעד הקבוצה 62,700 $
0 %
logo

כללי

0 %

ספר שלם

$ 12,000

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

פרשה

$ 1,200

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

עמוד

$ 280

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

כתר תורה

$ 6,700

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

מעיל לספר

$ 2,200

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

עצי חיים

$ 4,000

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

פסוק

$ 15

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך

אות

$ 5

ספר תורה זה יהא לעילוי נשמתך